Etäkokous | 31.03.2021 18:00

Ylimääräinen vuosikokous

Ferrari Clubin ylimääräinen vuosikokous pidetään etänä 31.3. klo 18:00.

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) pyynnöstä yhdistyksemme sääntöjä on muokattava vastaamaan voimassa olevaa yhdistyslakia. Nykyiset sääntömme pohjautuvat vielä yhdistyksen perustamisen yhteydessä vuonna 1987 hyväksyttyihin sääntöihin.

Yllä esitetystä johtuen järjestämme ylimääräisen vuosikokouksen, jossa käsittelemme yhdistyksen sääntömuutoksia. 

Linkki etäkokoukseen: meet.google.com/wwy-casy-gwn

Kokouksessa hyväksyttäväksi ehdotettavat säännöt:

Suomen Ferrari Club r.y.

SÄÄNNÖT     

1 §                                 NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen Suomenkielinen nimi on Suomen Ferrari Club. Kansainvälistä toimintaa varten yhdistyksen nimestä voidaan käyttää englanninkielistä käännöstä Ferrari Club Finland. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään Ferrari klubi –nimitystä. Ferrari klubin kotipaikka on Helsinki.

2 §                                 TARKOITUS

                                      Ferrari klubin tarkoituksena on

 • koota ferraristeja yhteisen harrastuksen pariin
 • vaalia Suomalaista Ferrari –historiaa
 • järjestää toimintaa Ferrari klubin jäsenille
 • pyrkiä säilyttämään ja lisäämään Suomen Ferrari –autokantaa
 • ylläpitää aktiivisesti suhteita Ferrari spa:han ja Ferrarin maahantuojaan
 • kehittää taitavia ja vastuunsa tuntevia autoilijoita
 • edistää autourheilua
 • edistää liikenneturvallisuutta

Ferrari klubin tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille.

Tarkoitustaan Ferrari klubi toteuttaa

 • järjestämällä jäsenistölle ohjelmallisia tapahtumia
 • jakamalla Ferrari –aiheista informaatiota
 • osallistumalla kansainväliseen toimintaan
 • järjestämällä kansainvälistä toimintaa
 • osallistumalla muiden tahojen järjestämiin tapahtumiin

3 §                                 JÄSENISTÖ

Ferrari klubin jäsenyys on avoin kaikille, jotka omistavat tai ovat omistaneet Ferrarin. Ferrari klubin hallituksella on kuitenkin oikeus tehdä poikkeuksia, painavista syistä, jäsenyyksien osalta. Ferrari klubin jäsenet hyväksyy hallitus. Jokaisen jäseneksi haluavan on lähetettävä kirjallinen jäsenanomus yhdistyksen verkkosivujen lomakkeen kautta. Asianomaiselle jäseneksi hyväksytylle ilmoitetaan  sähköpostitse päätöksestä. Jäsenen velvollisuus on jäsenmaksun maksaminen ja toimittaa yhdistykselle aina ajankohtaiset yhteystietonsa jäsenrekisteriin. Ferrari klubiin kerran hyväksytty jäsen säilyttää jäsenyytensä vaikka jäsen luopuisi Ferrarin omistuksesta.

Ferrari klubilla voi olla kunniajäseniä. Kunniajäsenet valitsee hallitus. Kunniajäseneksi voidaan valita henkilö, joka on erityisen ansioituneella tavalla toiminut Ferrari klubin hyväksi, toiminut ansiokkaasti Ferrari klubin aatteen puolesta tai on toiminut ansiokkaasti muilla tavoin Ferrarin eduksi. Kunniajäsen on vapautettu vuotuisesta jäsenmaksusta.

4 §                                 HALLITUS

Ferrari klubin asioita hoitaa sen hallitus, joka muodostuu puheenjohtajasta ja vähintään kolmesta jäsenestä tai enintään viidestä jäsenestä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin.

Tarvittaessa voidaan valita myös kerhomestari. Hallitus valitaan vuosikokouksessa jäsenten keskuudesta vuodeksi, paitsi puheenjohtaja, joka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenten tulee olla Ferrari klubin jäseniä. Hallitus on päätösvaltainen, mikäli kolme hallituksen jäsentä on läsnä kokouksessa, heidän joukossaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Hallituksen kokouksessa pidetään pöytäkirjaa.

Hallituksen tehtävänä on

 • johtaa Ferrari klubin toimintaa
 • hallita Ferrari klubin varoja
 • laatia Ferrari klubin vuosikertomus ja tilinpäätös
 • suorittaa ne tehtävät, jotka Ferrari klubin jäsenet hallitukselle antaa
 • vaalia Ferrari klubin mainetta ja imagoa
 • edustaa Ferrari klubia

5 §                                 JÄSENYYDESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Ferrari klubin jäsenellä on oikeus erota Ferrari klubista koska hyvänsä ilmoittamalla siitä Ferrari klubin hallitukselle tai puheenjohtajalle kirjallisesti tai  Ferrari klubin kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ferrari klubin hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka on jättänyt maksamatta liittymis- ja/tai jäsenmaksun maksukehotuksesta huolimatta. Eroavan jäsenen on luovutettava jäsenellä mahdollisesti hallussaan oleva Ferrari klubin materiaali ja omaisuus kuten alkuperäiset pöytäkirjat, Ferrari klubin viiri, lippu, tunnukset, Ferrari klubille myönnetyt palkinnot tai vastaavat yhdistyksen omaisuutta olevat esineet. Jäsen, jonka on katsottu toiminnallaan aiheuttavan vahinkoa Ferrari klubille, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa Ferrari klubista.

6 §                                 JÄSENMAKSUT

Ferrari klubilla on oikeus periä jäsen- ja liittymismaksua toimintansa rahoittamiseksi. Jäsen- ja liittymismaksut määrää vuosikokous vuodeksi kerrallaan. Jäsenmaksu on suoritettava viimeistään kunkin kalenterivuoden toukokuun loppuun mennessä ellei laskussa ole määritetty toisin. Uuden Ferrari klubiin hyväksytyn jäsenen on maksettava jäsen- ja liittymismaksu viipymättä saatuaan niistä laskun.

Maksamalla jäsen- ja liittymismaksun jäsen hyväksyy Ferrari klubin säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä. Kunniajäsenet ja Ferrari klubin perustajajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksuista.

7 §                                 JÄSENLUETTELO

Hallitus pitää yllä yhdistyslain 26.5.1989/503 mukaisesti jäsenrekisteriä, josta tässä yhteydessä käytetään nimitystä jäsenluettelo. Rekisteri- ja tietosuojaselosteen mukaisesti jokaisella jäsenellä on oikeus pyydettäessä tarkastaa omat rekisteriin talletetut tietonsa. Yksittäisten jäsenten nimien, autojen tai muiden jäsenluettelon tietojen kirjallinen, julkinen tai vastaava levittäminen Ferrari klubin ulkopuolisille tahoille on ehdottomasti kielletty ilman asianosaisten jäsenten kirjallista suostumusta. Katso myös 13 §. Yksittäinen jäsen voi myös kieltää paikkakunta ja puhelinnumerotietonsa julkaisemisen muille jäsenille, paitsi puheenjohtajalle tai sihteerille. Muilta osin noudatetaan henkilörekisterilakia 471/1987.

8 §                               TILIT   

Tilit tulee päättää ja tarkastaa kalenterivuosittain. Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus ja antaa tilintarkastuskertomus hallitukselle viimeistään yhtä viikkoa ennen vuosikokousta.

9 §                               VUOSIKOKOUS

Vuosikokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Kutsu vuosikokoukseen samoin kuin ylimääräiseen kokoukseen toimitetaan kirjallisesti jäsenille tiedoksi vähintään kymmenen päivää ennen kokousta. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun 1/10 Ferrari klubin koko jäsenkunnasta sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti hallitukselta vaatii.

Vuosikokous käsittelee seuraavat asiat:

 • kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
 • kokouksen puheenjohtajan valitsemisen
 • kokouksen muiden toimihenkilöiden valitsemisen
 • kokouksen esityslistan hyväksymisen
 • käsittelee hallituksen ja tilintarkastajien kertomukset
 • käsittelee vastuuvapauden myöntämisen tilivelvollisille
 • valitsee joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtajan
 • valitsee hallituksen vuosittain
 • valitsee tilintarkastajat
 • määrää jäsenmaksun suuruuden
 • määrää liittymismaksun suuruuden

Jokaisella läsnä olevalla jäsenellä on Ferrari klubin kokouksessa yksi ääni. Kaikki päätökset ja vaalit tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, paitsi niissä kohdin kuin näissä säännöissä toisin määrätään.

10 §                             SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää vain vuosikokouksessa ja päätös tulee tehdä vähintään 2/3 ääntenenemmistöllä kokouksessa annetuista äänistä. Kokouskutsussa on selvästi ilmoitettava, että kokouksessa käsitellään sääntömuutosasiaa.

11 §                             FERRARI KLUBIN MERKIT, TUNNUKSET JA INTERNETSIVUT

                                    Ferrari klubin jäsenillä on oikeus käyttää seuraavia tunnuksia:

 • jäsenkortti
 • logotarra
 • pinssi
 • mahdolliset muut tunnukset

Merkkejä ja tunnuksia tulee käyttää yleisesti omaksutun hyvän tavan mukaisesti. Merkkien halventava tai muutoin väärä käyttö on ehdottomasti kielletty. Merkit ja tunnukset ovat joko Ferrari S.p.a.:n rekisteröimiä tai Ferrari klubin suojaamia tunnuksia. Merkkien, tunnusten, internet sivujen ulkoasun, sisällön ja tekstin ulkoasun käytön osalta noudatetaan Ferrari Owners’ Clubien yhteisön ja/tai Ferrari S.p.a.:n määrittelemiä sääntöjä. Säännöt ja määräykset on määritelty Ferrari Owners’ Club’s Corporate Identity kansiossa, jota noudatetaan muutoin, jollei näissä säännöissä toisin määrätä.

12 §                             NIMENKIRJOITUSOIKEUS

Ferrari klubin nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla yksin tai kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä.

13 §                             JULKISUUS

Mahdollisien Ferrari klubin nimissä tehtävien lehti- ja televisio tai näihin verrannollisten haastatteluiden tai artikkelien antamisesta eri viestintävälineissä päättää Ferrari klubin hallitus. Pääsääntöisesti Ferrari klubin toiminnan tiedottamisesta vastaa klubin hallitus. Ferrari klubin julkista mainetta ja imagoa tulee vaalia huolellisesti. Yksittäisen jäsenen nimen tai muiden tietojen mainitseminen ja levittäminen julkisesti missään muodossa, haastatteluissa, artikkeleissa, internetissä tai muissa viestimissä, ilman kyseisen jäsenen suostumusta, on ehdottomasti kielletty. Katso myös 7 § sekä henkilörekisterilaki 471/1987.

14 §                             FERRARI KLUBIN PURKAMINEN

Päätös Ferrari klubin purkamisesta tehdään kahdessa peräkkäisessä, vähintään 30 päivän väliajoin kokoontuvassa Ferrari klubin  kokouksessa. Purkamispäätös on tehtävä vähintään ¾ ääntenenemmistöllä annetuista äänistä. Kerhon varat määrätään viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti jollekin samansuuntaisiin tavoitteisiin pyrkivälle rekisteröidylle yhdistykselle.

15 §                             Muilta osin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.

Helsingissä 1.4.2021

                                    Jan Matzke                                         Katariina Aalto

                                    Puheenjohtaja                                     Hallituksen jäsen

                                    Kari Lehto                                            Kai Keituri

                                    Hallituksen jäsen                                 Hallituksen jäsen

                                    Kari Kovanen                                      Jussi Väätäinen

                                    Hallituksen jäsen                                 Hallituksen jäsen

Etäkokouksen ilmoittautumislomake

Täytäthän kaikki lomakkeen kohdat huolellisesti. Merkitsethän viestikenttään mahdolliset erityisruokavaliotoiveet.
 • Ilmoittautuneiden määrä: 24